ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Inleiding

De eigenaar van deze website is Millet Innovation gesitueerd op het volgende adres MILLET INNOVATION ZA Champgrand 26270 LORIOL - FRANKRIJK. BTW-nummer FR22418397055. De website-eigenaar, inclusief dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, verstrekt de informatie op deze website of één van de pagina's waaruit deze website bestaat ("website") aan bezoekers ("bezoekers") (gezamenlijk aangeduid als "de klant", "u" of " uw” hierna) onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in deze websitevoorwaarden, het privacybeleid en alle andere relevante voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die van toepassing kunnen zijn op een specifieke sectie of module van deze website.

OTC Medical B.V., gesitueerd op Rijksweg-West 2, 6842 BD Arnhem, Nederland (KVK 09169525, BTW-nummer NL8182.53.381) draagt zorg voor het verwerken en versturen van orders geplaatst in de webshop van deze website.

2. Informatie op de Website

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de informatie op deze website bij te werken, geven noch de website-eigenaar, noch enige derde partij of gegevens- of inhoudsaanbieder enige verklaringen of garanties, expliciet, impliciet in de wet of residuaal, met betrekking tot de volgorde, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie, meningen, onderzoeksinformatie, gegevens en/of inhoud op de website (inclusief maar niet beperkt tot informatie die door derden of gegevens- of inhoudsproviders kan worden verstrekt) (“informatie”) en zal niet op enigerlei wijze gebonden door enige informatie op de website. De website-eigenaar behoudt zich het recht voor om elk aspect of kenmerk van deze website op elk moment te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Geen enkele informatie mag worden opgevat als advies en informatie wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en is niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Deze website mag niet worden gebruikt als vervanging voor advies van een medische professional. Als u een fout of omissie vindt op deze site, laat het ons dan weten.

3. Levering

Het is de verplichting van de klant om het juiste afleveradres in te voeren op het moment van bestellen. Als de klant het verkeerde adres invoert, is Millet Innovation niet verplicht om de bestelling op onze kosten opnieuw naar het juiste adres te sturen. Het afleveradres kan niet meer worden gewijzigd nadat de bestelling is verzonden. Als de klant eenmaal een bestelling heeft geplaatst en Millet Innovation een deel ervan niet kan verzenden, kunnen we naar eigen goeddunken u ofwel een deel van de bestelling sturen dat op voorraad is, of artikel(en) uit de bestelling verwijderen. Alle informatie rondom leveringen zijn alleen geschatte data en niet gegarandeerd. Onze standaard leveringstermijn is 2 werkdagen vanaf de datum waarop de bestelling is verzonden.

3.1 Retourneren en ruilen

3.1.1 - Retourneren van ongewenste artikelen – Afkoelingsperiode

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om via e-mail of telefoon contact op te nemen met OTC Medical B.V.- zie contact gegevens op epitact.nl - om ons binnen 14 werkdagen na ontvangst ervan op de hoogte te stellen van uw voornemen om één of meerdere artikelen te retourneren of om te ruilen. Na deze datum is het uitsluitend ter beoordeling van OTC Medical B.V. of een retourzending of ruiling wordt geaccepteerd. Na kennisgeving moeten alle artikelen zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na melding van retourneren of omruiling zoals bedoeld in dit artikel, bij OTC Medical B.V. zijn ontvangen om aan deze voorwaarde te voldoen. Houd er rekening mee dat producten, eenmaal geopend en/of gebruikt, niet aan ons kunnen worden geretourneerd, tenzij het product defect of kapot is. Bovendien kunnen producten van medicinale, cosmetische of persoonlijke aard niet worden geretourneerd vanwege hygiënische redenen of productbeschadiging. We zullen de bestelling van de klant niet terugbetalen tenzij het artikel/de artikelen bij teruggave in verkoopbare staat zijn. Bel onze of mail ons op 088 - 022 1777 of klantenservice@otc-medical.nl om een retourzending aan te vragen, na overleg en goedkeuring kunt u alleen uw product retour zenden.

3.1.2 - Retourneren van defecte of beschadigde artikelen

Zorg ervoor dat u het retourformulier volledig invult, aangezien ontbrekende informatie de verwerking van uw retour kan vertragen. OTC Medical B.V. controleert alle geretourneerde artikelen op beschadigingen of defecten.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de goederen voldoende verpakt zijn om ervoor te zorgen dat ze niet beschadigt raken tijdens het retourtransport. We zullen geen retourzending of omruiling uitvoeren tenzij het artikel/de artikelen bij teruggave in een verkoopbare staat verkeren.

De klant kan beschadigde of defecte artikelen binnen 30 dagen na ontvangst retourneren. Als een artikel later als defect wordt beschouwd, zijn de normale garantievoorwaarden voor dat product van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om alle kosten te dragen en de garantie-instructies op te volgen zoals vermeld op de productgarantiekaart zoals gespecificeerd door de fabrikant.

Zodra OTC Medical B.V. de geretourneerde artikelen heeft ontvangen, moet de klant maximaal 14 dagen wachten voordat een vervangend artikel opnieuw wordt verzonden.

3.1.3 - Mislukte leveringen

Om te bevestigen dat een via de post verzonden bestelling inderdaad verloren is gegaan, moeten we 10 werkdagen (2 weken) wachten voordat een claim bij de koerier is behandeld . De meeste verloren voorwerpen bevinden zich binnen deze periode binnen het postsysteem. Als uw artikel verloren is gegaan of niet is afgeleverd, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke bezorgkantoor om te zien of zij de bestelling vasthouden, nadat ze al tevergeefs hebben geprobeerd het bij u af te leveren. Als u uw bestelling na 10 werkdagen nog niet heeft ontvangen, neem dan contact op met OTC Medical B.V. via email klantenservice@otc-medical.nl onder vermelding van uw bestelnummer, binnen 10 dagen, anders sluiten we de claim af en kunnen we in ruil daarvoor geen vervangende bestelling plaatsen. Zodra we uw claim hebben ontvangen en geaccepteerd, sturen we u een vervangende bestelling. Als u uw artikelen met spoed nodig heeft, raden wij u aan deze opnieuw te bestellen via onze website.

Als uw item(s) om welke reden dan ook naar ons worden teruggestuurd, zullen we de items opnieuw verzenden onder voorbehoud van verzendkosten. We kunnen de werkelijke bezorgkosten niet terugbetalen.

3.1.4 - Ongeoorloofde retourzendingen

Als de klant een artikel retourneert zonder eerst contact per email op te nemen, kan OTC Medical B.V. de retourzending van de klant niet verwerken en wordt er geen restitutie of vervanging verstrekt.

3.2 Terugbetalingen

Alle terugbetalingen die onder voorwaarden 3.1 aan de klant verschuldigd zijn, worden op dezelfde manier terugbetaald als toen de bestelling werd geplaatst en op geen enkele andere manier.

4. Handelsmerken

De handelsmerken, namen, logo's en servicemerken (gezamenlijk "handelsmerken") die op deze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van de website-eigenaar, leveranciers, fabrikanten en partners van de eigenaar. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een handelsmerk te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar.

5. Externe links

Er kunnen voor uw gemak externe links worden verstrekt, maar deze vallen buiten de controle van de website-eigenaar en er wordt geen verklaring gegeven over de inhoud ervan. Het gebruik van of het vertrouwen op externe links en de inhoud daarvan is op eigen risico. Bij het bezoeken van externe links moet u verwijzen naar de gebruiksvoorwaarden van die externe websites. Er mogen geen hyperlinks worden gemaakt vanaf een website die door u wordt beheerd of anderszins naar deze website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar. Neem contact met ons op als u naar deze website wilt linken of een link naar uw website wilt aanvragen.

6. Specifiek gebruik

U stemt er verder mee in de website niet te gebruiken voor het verzenden of plaatsen van berichten of materiaal dat onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen, seksueel georiënteerd, racistisch beledigend, godslasterlijk, pornografisch is of in strijd is met toepasselijke wetgeving. en hierbij vrijwaart u de website-eigenaar tegen enig verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten van welke aard dan ook die de website-eigenaar of een derde partij kan lijden die is veroorzaakt door of toe te schrijven is aan, direct of indirect, uw gebruik van de website om te verzenden of een dergelijk bericht of materiaal plaatsen

7. Garanties

De website-eigenaar geeft geen garanties, verklaringen of garanties (expliciet, geïmpliceerd in de wet of residuaal) met betrekking tot de website, de informatie op de website, uw persoonlijke informatie of die van uw bedrijf of materiaal en informatie die via ons systeem wordt verzonden.

8. Vrijwaring van aansprakelijkheid

De website-eigenaar en zijn directeuren, aandeelhouders en verbonden personen zijn niet verantwoordelijk voor en wijzen alle aansprakelijkheid af voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade (hetzij direct, indirect of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die door u kunnen worden geleden of een derde partij (inclusief uw bedrijf), als gevolg van of die direct of indirect kan worden toegeschreven aan uw toegang tot en gebruik van de website, alle informatie op de website, uw persoonlijke informatie of materiaal en informatie van u of uw bedrijf verzonden via ons systeem. In het bijzonder zijn noch de website-eigenaar, noch enige derde partij of gegevens- of inhoudsaanbieder op enigerlei wijze aansprakelijk jegens u of enige andere persoon, bedrijf of onderneming voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade (hetzij direct of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten in of weglating van informatie over de aandelenkoers of de verzending daarvan, of voor acties die zijn ondernomen op basis daarvan of die daardoor zijn veroorzaakt of vanwege niet-uitvoering of onderbreking, of beëindiging ervan.

9. Gebruik van de Website

De website-eigenaar geeft geen enkele garantie of verklaring dat de informatie op de website geschikt is voor gebruik in enig rechtsgebied (anders dan Nederland). Door de website te bezoeken, garandeert en verklaart u aan de website-eigenaar dat u wettelijk gerechtigd bent om dit te doen en om gebruik te maken van informatie die via de website beschikbaar wordt gesteld.

10. Algemeen

10.1 Gehele Overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden van de website vormen het enige document van de overeenkomst tussen u en de website-eigenaar met betrekking tot uw gebruik van de website. Noch u, noch de website-eigenaar zijn gebonden aan enige uitdrukkelijke stilzwijgende of impliciete verklaring, garantie, belofte of dergelijke die hierin niet is opgenomen. Tenzij anders specifiek vermeld, vervangen deze algemene voorwaarden van de website alle eerdere toezeggingen, toezeggingen of verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, tussen u en de website-eigenaar met betrekking tot uw gebruik van de website. In het onwaarschijnlijke geval dat er een onjuiste prijs op onze website wordt weergegeven, behouden wij ons het recht voor om de bestelling tegen die prijs niet uit te voeren. U wordt uiteraard op de hoogte gebracht en op dat moment wordt u geïnformeerd over de juiste prijs en krijgt u de keuze om door te gaan met de bestelling. U stemt ermee in dat uw bestelling een aanbod is om de Producten te kopen onder deze Verkoopvoorwaarden. Alle bestellingen dienen dan door ons geaccepteerd te worden. We kunnen ervoor kiezen om abnormale bestellingen en bestellingen die niet te goeder trouw zijn geplaatst, niet te accepteren. Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling met uw bestelnummer en details van de artikelen die u heeft besteld. Houd er rekening mee dat de bevestigingsmail van de bestelling geen acceptatie van uw bestelling is. Aanvaarding van uw bestelling en totstandkoming van het koopcontract tussen Millet Innovation en u – de klant – vindt niet plaats tenzij en totdat u een e-mailbevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling wordt verzonden. Houd er rekening mee dat Millet Innovation zich het recht voorbehoudt om uw bestelling op elk moment te annuleren voordat u uw bestelde artikelen ontvangt.

10.2 Wijziging

De website-eigenaar kan op elk moment relevante voorwaarden, beleidsregels of kennisgevingen wijzigen. U erkent dat u, door de website van tijd tot tijd te bezoeken, gebonden bent aan de huidige versie van de relevante voorwaarden en bepalingen (de "huidige versie") en, tenzij anders vermeld in de huidige versie, alle voorgaande versies zullen worden vervangen door de huidige versie. U bent verantwoordelijk voor het controleren van de dan geldende versie telkens wanneer u de website bezoekt.

10.3 Conflicten

Wanneer er een conflict of tegenstrijdigheid optreedt tussen de bepalingen van deze websitevoorwaarden en andere relevante voorwaarden, beleidsregels of kennisgevingen, prevaleren de andere relevante voorwaarden, beleidsregels of kennisgevingen die specifiek betrekking hebben op een bepaalde sectie of module van de website met betrekking tot uw gebruik van de desbetreffende sectie of module van de website.

10.4 Afstandsverklaring

Geen enkele toegeeflijkheid of verlenging van de tijd die u of de website-eigenaar aan de ander mag verlenen, vormt een verklaring van afstand van of beperking van bestaande of toekomstige rechten van de verlener in de voorwaarden hiervan, behalve in het geval of voor zover de concessieverlener een schriftelijk document heeft ondertekend waarin hij/zij uitdrukkelijk afstand doet van dergelijke rechten of waarin deze rechten worden beperkt.

10.5 Overdracht

De Website-eigenaar heeft het recht om alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen in termen van relevante voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen over te dragen aan derden.

10.6 Deelbaarheid

Alle bepalingen van alle relevante voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen zijn, ongeacht de manier waarop ze zijn gegroepeerd of grammaticaal met elkaar zijn verbonden, van elkaar te scheiden. Elke bepaling van enige relevante voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die niet-afdwingbaar is of wordt in enig rechtsgebied, vanwege nietigheid, ongeldigheid, onwettigheid of om welke reden dan ook, zal in dat rechtsgebied alleen en alleen voor zover het zo onuitvoerbaar is, worden behandeld als pro non scripto en de overige bepalingen van alle relevante voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen blijven volledig van kracht. Neem contact met ons op als u opheldering wenst over een van de voorwaarden in deze verklaring.

10.7 Toepasselijk recht

Alle relevante algemene voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland zonder uitvoering te geven aan principes van conflicterend recht. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse recht met betrekking tot alle geschillen die ontstaan in verband met de website, of enige relevante voorwaarden, beleidslijnen en mededelingen of enige aangelegenheid die verband houdt met of daarmee verband houdt.

10.8 Toegang tot de site

We kunnen niet garanderen dat de site continu of zonder onderbrekingen zal werken of foutloos zal zijn. U mag niet proberen de goede werking van de Site te verstoren en u mag in het bijzonder niet proberen de beveiliging te omzeilen, te knoeien, te hacken of anderszins de Site of enig computersysteem, server, router of enig ander internet te verstoren. We kunnen en zullen niet garanderen dat enige inhoud van de Site vrij zal zijn van infectie, virussen en/of andere code die besmettende of destructieve eigenschappen heeft. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van gegevensinvoer en -uitvoer. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verliezen of claims die voortvloeien uit het niet kunnen bezoeken van de site of het niet voltooien van een transactie.

10.9 Gebruik van de Site

Deze Site is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag geen enkel materiaal op de Site gebruiken, behalve voor zover nodig voor uw eigen persoonlijk gebruik. Door gebruik te maken van de website en informatie die beschikbaar is op de website, stemt u ermee in dat u niet:

(a) Ongeoorloofde advertenties of promotiemateriaal, kettingbrieven, junkmail of enige andere vorm van ongevraagde massa-e-mail zal verspreiden of verzenden naar mensen of entiteiten die niet hebben ingestemd om deel uit te maken van dergelijke mailings.

(b) Transmissie-informatie weglaten, verwijderen, vervalsen of verkeerd voorstellen, inclusief kopteksten, retourmail- en internetprotocoladressen, of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de oorsprong van enige inhoud te verhullen.

(c) Zich voordoen als een persoon of entiteit, of nalaten een band met een persoon of entiteit te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen.

(d) Deelnemen aan activiteiten om identiteits- of contactgegevens achter te houden of te verbergen.

(e) Stuur intimiderende en/of bedreigende berichten naar anderen.

(f) Meedoen aan “flooding” – d.w.z. flooding en mailbombing (het herhaaldelijk verzenden van grote hoeveelheden e-mail naar hetzelfde e-mailadres).

(g) De op de Site beschikbare informatie gebruiken voor illegale, immorele of asociale doeleinden, in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving of op een manier die onze naam of reputatie schaadt of kan schaden.

(h) Webpagina's of inhoud, afbeeldingen, beschrijvingen of tekst publiceren of downloaden.

(i) Een ander elektronisch stalken of anderszins elektronisch lastigvallen.

(j) Deelnemen aan internetactiviteiten die de persoonlijke privacyrechten van anderen zouden schenden, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen en verspreiden van informatie over internetgebruikers zonder hun toestemming.

(k) Deelnemen aan activiteiten met betrekking tot reverse engineering van de website, inclusief datastructuren, beschrijvingen, afbeeldingen of enig ander materiaal op de site.

11. Levering

Millet Innovation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zoekgeraakte pakketten veroorzaakt door een onjuist ingevoerd afleveradres door de klant. Het afleveradres kan niet meer worden gewijzigd nadat de bestelling is verzonden. Millet Innovation kan de bezorgkosten van een koerier niet terugbetalen.

12. Postbus -adressen

Helaas kunnen we niet leveren op een postbus vanwege leveringsbeperkingen/ nalevingsvereisten.